Sprawozdanie z zajęć rozwijających

Pobierz

Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach wyżej wymienionego projektu zostało zrealizowanych 45 godzin zajęć.Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Projekt "Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć w okresie kwiecień - czerwiec 2012 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNOSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ MUZYCZNO-RYTMICZNYCH .. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach .Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Umiejętności społeczne scenariusze zajęć, zabaw dla dzieci z ASD; Formułowanie oceny opisowej - przykłady, klasy I-III; Przykładowa opinia ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno - pedagogicznejIndywidualnych warsztatach rozwijających kompetencje poznawcze uczenia się, w których wzięło udział 20 dzieci i w wymienionym okresie realizacji przeprowadzono 200 godzin zajęć..

Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2018/2019) - Andrzej Kulpiński .

Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, poszerzanie znajomości słownictwa oraz podstawowej gramatyki.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożon ych ryzykiem dysleksji.. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zajęcia koła były ciekawe, a współpraca z nauczycielem prowadzącym dobra.Sprawozdanie z realizacji zadań kółka plastycznego w oparciu o "Program rozwijający kreatywność i uzdolnienia twórcze z wykorzystaniem metod arteterapii" .. zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi .Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego prowadzonego w grupie dzieci 5-letnich.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020.. Były to: - zajęcia sportowe, - biblioterapia, - zajęcia fotograficzne, - zajęcia teatralne.SKS.. prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" Zajęcia prowadzone były od 13.02.2012 do 19.06.2012 roku z 9 uczniami klas I-III..

Zrealizowano 156/180 godzin.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .

ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w roku szkolnym 2019/2020 Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020 Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznychSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z… nr orzeczenia… rok szkolny… Zajęcia rewalidacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodn…Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej Szkoły Podstawowej im.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. Celem tych zajęć jest wszechstronny rozwój organizmu w grach i zabawach sportowych, wszechstronne przygotowanie .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO .. Zajęcia zdecydowanie bardzo pozytywnie przełożyły się na osiągane przez uczniów wyniki w nauce z zajęć obowiązkowych z .- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum..

Podczas zajęć panowała miła atmosfera zarówno zabawy jak i odprężenia.

RYTMIKA W KLASIE ZEROWEJ .. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Janusza Korczaka 3 .. korzystania z szerokiego wachlarza zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci jak i wyrównujących braki edukacyjne uczniów.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15.. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.. Udział w zajęciach był dobrowolny.. Wł. St. Reymonta w KoziebrodachSprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.. Szkoła opracowując Program wychowawczo-profilaktyczny opiera się, w tym zakresie, na wskazaniach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz na wynikach rozpoznania potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej społecznościSprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012.. ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU .. Zajęcia logopedyczne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć to: .Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.

Podczas zajęć wykorzystywany był program REHACOM - zakupiony w ramach projektu klucz licencyjny na 200 godzin treningowych.. Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów,Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Praca z dziećmi układa się bardzo dobrze.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .1 SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zaleszany współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .. 15 Uczniowie z zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze zmagali się z .1 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.. Głównym ich celem było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytaniaW okresie I-XII 2019 r. uczestnicy mieli możliwość korzystania z zajęć rozwijających indywidualne predyspozycje, zdolności i zainteresowania uczestników.. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.. Uczniowie brali udział w zajęciach aktywnie.. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 prowadzone były zajęcia SKS dla uczniów klas III w wymiarze jednej godziny lekcyjnej raz w tygodniu.. do czerwca 2012r.Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu SZANSA w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w roku szkolnym 2011/2012.. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu.Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 100% ankietowanych chętnie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego, odpowiada im forma prowadzenia zajęć i zadania realizowane na zajęciach są dla nich interesujące.. Na zajęcia te zapisane jest 14 uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt