Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Ocena końcowa.. Korzysta z różnych urządzeń technicznych i audiowizualnych domowego użytku z zachowaniem bezpieczeństwa.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) Zmysły Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Opracowała: Renata Janik.. 2) opracowaliŚmy karty obserwacji ucznia ze wszystkich zajĘĆ edukacyjnych oraz kwestionariusz oceny zachowania ucznia.W tej grupie edukacyjnej znajdują się dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ale także dzieci, których upośledzenie umysłowe występuje jako jeden z symptomów ich niepełnosprawności ruchowej (mózgowego porażenia dziecięcego) lub autyzmu.podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej..

Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 1.

w oparciu o: 1. ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi".•Priorytetem w edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa.Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Zajęcia prowadzone Metodą Marii Montessori Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna - dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmiotyOpinia o uczniu.. W ramowym planie nauczania został określony minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego - w szkole podstawowej minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania.O postępach w nauce uczeń i jego rodzice powiadamiani są w formie: •oceny - stopnia •oceny opisowej, •oceny ustnej 12..

Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Ocena opisowa uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu .specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.. Uzasadnienie oceny celującej z języka polskiego.. Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej: 100% + zad.. Rok szkolny 2014/2015.. Magdalena Baranowicz.. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole Podstawowej dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym.. .Ocena opisowa - uczeń niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym Nauczanie Indywidualne w wymiarze -8 godzin tygodniowo Klasa: druga, uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym Rok szkolny 2009/2010 Tomek jest uczniem klasy drugiej ,objęty nauczaniem indywidualnym w wymiarze 8 h tygodniowo..

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce.

Karty pracy dla dzieci upośledzonych umysłowo (2013-09-01 08:01:30) Popularne Wzory opinii o uczniach ( hits) Wzory ocen opisowych (331523 hits) .Pytanie: Sprawa dotyczy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym chodzącego do klasy integracyjnej w gimnazjum.. Treści nauczania - wymagania szczegółowe Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowany do indywidualnychOcenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: a) Uczeń realizuje odrębną podstawę programową niż podstawa kształcenia ogólnego, co determinuje odmienny zakres treści kształcenia dla tego ucznia, sposób oceniania osiągnięć ucznia z tą kategorią niepełnosprawności.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art.Plik DIAGNOZA ucznia z niepełnosprawnoscia w stopniu umiarkowanym.pdf na koncie użytkownika szklarina • folder diagnoza i ocena • Data dodania: 21 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk..

Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.

Uzasadnienie oceny dopuszczającej z języka polskiego.. Magdalena Baranowicz.WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM Rozdział 1 Przepisy ogólne §1.. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu, przykładyOpis, ocena i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalnePrzykładowa ocena opisowa kl.Specyfika procesu nauczania-uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczestniczących w zajęciach rozwijających kreatywność, wymaga działań bezstresowych.. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Przykladowa_Ocena_Opisowa_19.doc; Dodaj Twój komentarz: Czy chcesz otrzymywać od nas maile z darmowymi materiałami?. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z zachowania jak i zajęć edukacyjnych.. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.. StosowanePODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.. Posiada umiejętność prostej obsługi komputera.. Taki charakter powinno przybrać także sprawdzanie i ocenianie przedmiotowe.. Manipuluje tworzywem, szereguje, wkłada, wyjmuje, nawleka, przesypuje, lepi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt