Dorex karta charakterystyki

Pobierz

Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U.. Bardziej szczegółowo Procesy produkcyjne realizowane są .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO .. Zakład Produkcyjny "DOREX" powstał w lipcu 1992 r. Położony jest blisko Olsztyna (8 km) przy trasie przy trasie na Warszawę, Kaliningrad, Litwę, Łotwę i Estonie.. Strona 2 z 12 H319 - Działa dra żni ąco na oczy.. W celu zapewnienia jasnych i przejrzystych informacji o tym, jak postępujemy z .Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, 999, +48 146805494 w dniach pn-pt (7.00 do 15.00) FABRYKA FARB I LAKIERÓW SNIEZKA SA Lubzina 34a 39-102 Lubzina - podkarpackie - PolskaKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Data aktualizacji: 06.03r.. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak danych SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARUKarta charakterystyki preparatu chemicznego "Grunt Akrylowy" (plik pdf 65 kB) Atest PZH na "Grunt Akrylowy" (plik pdf 920 kB) 1.Emulsja akrylowa - wysokiej jakości grunt akrylowy przeznaczony do gruntowania wszelkich podłoży budowlanych..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Konsorcjum Handlowe "STOFARB" S.A.,41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1 tel.

Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną.Talk Techniczny - Karta Charakterystyki Preparatu w pracy myć ręce.. Uniwersalny środek myjący z aktywnym chlorem, który ze względu na skuteczne rozpuszczanie tłuszczy i innych zanieczyszczeń, doskonale nadaje się do kompleksowego sprzątania powierzchni na profesjonalnych kuchniach.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 .. Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach.DOREX Vicol klej 1 kg 1 kg 12,85 zł -+ Dodaj do koszyka: DOREX Vicol klej 200 ml 200 ml 3,80 zł .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 NAFTA ŚWIETLNA Data sporządzenia: 15.09.1999 Strona 2 z 11 Data aktualizacji: 18.10.2013 N - Substancja niebezpieczna dla środowiska 2.2 Elementy oznakowania: Piktogram: Hasło ostrzegawcze: NiebezpieczeństwoKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.KARTA CHARAKTERYSTYKI _____ sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nrKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja:23.11.2017 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Wersja:8.0 CLP Strona 2 z 13 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11..

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.Karta charakterystyki produktu Polecane produkty EKO FIX Klej montażowy ekologiczny.

Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 1.. Strona 4 z 9 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ą ce wszelkich wzajemnychKARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 20.04.2016 Wersja PL: 6.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA : Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89 .Rozcieńczalnik CHLOROKAUCZUKOWY.. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8).. Celem naszej firmy jest produkcja dobrej jakości wyrobów, które sprostałyby Państwa oczekiwaniom.. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA .. KLEJ POLIMEROWY BAUSOLID : do klejenia szkła, skóry, drewna, tworzyw sztucznych.. Pracować w wentylowanych pomieszczeniach.. Data sporządzenia:08.2011r.. Produkujemy najwyższej jakości rozcieńczalniki, farby, kleje i inne wyroby chemii budowlanej.. Szpachlówka naturalna do drewna.. Kostenlose Lieferung möglichZapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Konsorcjum Handlowe "STOFARB" S.A.,41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1 tel.. zmianami NAFTA DO OŚWIETLANIA Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 16.02.2017 Wersja: 5.0 Strona 3 z 23 i kontynuować płukanie przez ok. 15 minut..

Emulsja akrylowa gotowa do użycia, pojemnik polietylenowy: 5 L - 6.80 zł nettoKarta charakterystyki rozcieńczalnika uniwersalnego BIROL, dla bezpieczeństwa użytkowników.

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Loctite 7855 Strona 1 z 5 Nr SDB : 173179 V001.5 przeredagowano w dniu: 25.01.2012 Data druku: 05.02.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny .. 32 241-69-77 • 32 241-29-78 • fax 32 241-28-42 Zakład Produkcyjny DOREX Izydor Zapadka, Dorotowo 68a, 11-034 Stawiguda 1.4.Numer .1.3.. Identyfikacja zagrożeń 2.1.DOREX kleje farby rozpuszczalniki.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA tel/fax: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 e-mail: Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16) 112 (czynny całą dobę) Sekcja 2.. Naszym celem jest produkcja wysokiej jakości .1.3.. Producent: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o. Klej do drewna klasy D3 WB-330.. Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów i klejów chlorokauczukowych i poliwinylowych do lepkości roboczych.. Rozcieńczalnik ksylenowy 0,5 l Dorex OpinieKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 2.0 15.07.2014 Data aktualizacji:10.08.2017 :Strona/stron 4/18 Nazwa: NAFTA OŚWIETLENIOWA Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACHUniwersalny preparat myjący i dezynfekcyjny alkaliczny DOREX ultra 25 kg..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA tel/fax: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 e-mail: Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16) 112 (czynny całą dobę) Sekcja 2.

32 241-69-77 • 32 241-29-78 • fax 32 241-28-42 Zakład Produkcyjny: DOREX Izydor Zapadka, Dorotowo 68a, 11-034 StawigudaKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 4/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. Położony jest blisko Olsztyna (8 km) przy trasie S-51 na Warszawę, Kaliningrad, Litwę, Łotwę i Estonię.. Identyfikacja zagrożeń 2.1.Jakość i doświadczenie.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp.. Sprzedaż rozpuszczalnika BIROL odbywa się m.in. w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i innych miastach Polski.. Zakład Produkcyjny "Dorex" powstał w lipcu 1992 roku.. IDENTYFIKACJA PREPARATUKARTA CHARAKTERYSTYKI DOREX ULTRA Data aktualizacji: 18.12.2015 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Strona 2 z 9 P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika lub kontenera na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami1.3.. Producentem jest firma Amadex s.c.Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006.. Może być używany do czyszczenia narzędzi i pędzli po malowaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt