Wyjaśnij pojęcie kultura

Pobierz

Ryż jest najważniejszą rośliną żywieniową w tej części świata, dlatego też jest on często obecny w kulturze i życiu codziennym mieszkańców tej części świata.. W moim rozumieniu jest to dorobek ludzkości, który powstał w ogólnym rozwoju ludzkości lub w jego określonej epoce, czy też jest to wysoki poziom rozwoju intelektualnego i moralnego.Dobra kultury ( niem.. Innym terminem który jest często używany zamiennie jest kultura popularna.Wyjaśnij pojęcie kultura uniwersalna.. Odpowiedzi: 3 .. bardzo szybko rozprzestrzeniala sie ona w Azji i Egipcie.. Poznanie kultury ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia człowieka.. Question from @Kamii76 - Gimnazjum - Polskiwyjaśnij pojecie kultura , średniowiecze +0 pkt.. 2. wyjaśnij pojęcie kultura helleńska, NIE hellenistyczna 2013-11-10 20:53:29; Wyjaśnij pojęcie?. Pociąg ze stacji porusza się w ciągu 30 minut, porusza się z przyśpieszeniem 0,8m/s.. Powstawały piękne dzieła, np. posąg WENUS Z MILO, płaskorzeźby z WIELKIEGO OŁTARZA ZEUSA czy GRUPA .Pojęcie kultury ludowej odnosi się do kultury typowej dla społeczeństw przedindustrialnych , które stanowiły pewną organiczna całość - wspólnotę, w której ramach wspólne wartości skutecznie regulowały więzi jednostek ze społecznością, określały w takich społecznościach zróżnicowanie, hierarchię i ład moralny.. Kultura elitarna - to inaczej kultura wysoka - jest to najważniejsza część kultury danego społeczeństwa, bowiem.Wyjaśnij pojęcie-Kultura Hellenistyczna I napisz jej osiągnięcia..

Wyjaśnij pojęcie : kultura instant .

Najlepsi w pomaganiu: 1.. Współczesna kultura konsumpcji stała się jednym z centralnych przedmiotów uwagi kulturoznawstwa - dyscypliny, która szczególnie na gruncie filozofii postmodernistycznej wypiera socjologię.Kultura narodowa - całość społecznego dorobku, czyli kultury danego narodu, stanowiący jeden z elementów świadomości narodowej.Kultura narodowa dysponuje zespołem dzieł artystycznych, wiedzy, norm i zasad, których znajomość uważa się za obowiązującą członków danej zbiorowości narodowej.wyjaśnij pojęcie kultura stanowa.. simon5005 Kulturą stanową nazywamy sytuację obecną w Polsce od XV do XVIII wieku.. Kultura ma charakter czasowy i przestrzenny.. Polub to zadanie "Kultura wina" - tym mianem określa się kulturę Europy, Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii.. Kultura jest zbiorem zjawisk wyuczonych (czyli przekazywanych nie za pośrednictwem genów, lecz na drodze wychowania i uczenia się).. W najwcześniejszych naukach o kulturze etnologii i etnografii, za przedmiot badań obrano ludy pierwotne, przedpiśmienne, opisując i analizując ich obyczaje..

2.Wyjaśnij pojęcie: Polska kultura narodowa .

Kit18lat To prowadzi do powst styl życia typ instant.Wyjaśnij pojęcie kultury języka Podobne tematy Adam Mickiewicz Biblia królowej Zofii Bogurodzica Bogurodzica czas powstania Bogurodzica opracowanie język polski Kazania świętokrzyskie Księga Henrykowska Matura ustna z języka polskiego ZapożyczeniaWyjaśnij pojęcie: kultura elitarna.. Kulturgüter, ang. cultural resources) lub (w węższym znaczeniu nieobejmującym dóbr kultury i dzieł sztuki współczesnej) obiekty dziedzictwa kulturowego ( ang. heritage assets lub ang. cultural heritage items, natomiast pojęcie cultural property oznacza ich materialną podgrupę - zabytki) - termin ten obejmuje wszystkie obiekty .Kultura narodowa wpływa na tworzenie więzi pomiędzy przedstawicielami danego narodu, a także na utrzymywanie tożsamości narodowych.. Odpowiedz.. Obecnie na określenie nauki mającej za cel .Pojęcie i typy kultury Kultura duchowa obejmuje wytwory niematerialne, nie mające zastosowania praktycznego np. wytwory sztuki, muzyki,.. Ludność przejmowała grecką modę, poznawała dzieła literackie.. Kultura ryżowa obecna jest w państwach Azji Południowo-Wschodniej.. 2-3 zdania plis z góry dzięki .. kultura -najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa.. Rozwijala sie ona od podbojow Aleksandra Wielkiego w IV w.p.n.e..

Kultura narodowa.Wyjaśnij pojęcie kultura masowa i kultura narodów.

Odpowiedz.. Efektem było osiedlenie Greków w nowych ośrodkach do których .Wyjaśnij pojęcie: kultura winy, lęku i wstydu.. Pojęcie należy do zakresu zainteresowania socjologii i antropologii kulturowej.. Kultura ta opiera się na koncepcji grzechu.Konsumpcjonizm - postawa polegająca na nieusprawiedliwionym zdobywaniu dóbr materialnych i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia - hedonistyczny materializm.. Kultura winy kładzie szczególny nacisk na rozwój sumienia jednostek ją tworzących.. Odpowiedz przez Guest.. Najnowsze zadania Dodaj zadanie.. W tym czasie w Rzeczpospolitej wykształciły się cztery stany: najliczniejsza czyli chłopi, duchowieństwo, szlachta oraz mieszczaństwo.. Kultura Hellenistyczna - to zmieszanie kultury ludów Wsochodu z kulturą grecką.Terminem tym określa się kulturę, która wykształciła sie po podbojach Aleksandra Wielkiego.. Kultura ryżowa.Pojęcie to odbierane zazwyczaj negatywnie z czasem zostało zastąpione pojęciem kultury popularnej.. Według wzorów greckich budowano pałace królewskie, teatry, łaźnie, ośrodki gimnastyczne.. Społeczność wiejska nie była liczna, gdyż miała charakter lokalny, cechowała ją względna izolacja i samowystarczalność.Wyjaśnij pojęcie..

2011-03-08 22:54:37; Wyjaśnij pojęcie 2010-10-05 17:47:43Wyjaśnij znaczenie pojęcia.

0 ocen | na tak 0%.. Niski poziom treści kultury masowej wyjaśnia koncepcja wspólnego mianownika: aby treści kulturowe mogły być zrozumiałe dla wszystkich, muszą być one przedstawione w najprostszej formie, nie wyrafinowanej, przez co są tak dobierane aby mogły dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.Co w ogóle znaczy słowo kultura?. Każdy z tych stanów miał odmienne zasady oraz obyczaje.Kultura narodowa - to całokształt wartości, norm prawnych, wytworów sztuki, które dany naród uznaje za własne i które są elementem wyróżniającym go spośród innych państw.. Bywa utożsamiana z cywilizacją.. W hellenistycznym swiecie najbardziej popularnym jezykiem byla greka.KULTURA HELLENISTYCZNA powstała na skutek wymieszania się kultury greckiej z kulturami Wschodu.. Oblicz: a) prędkość po 20 minutach, b) drogę jaką przebędzie po 30 sekundach.. Kultura społeczna (normatywna) obejmuje .Kultura hellenska jest to kultura grecka wzbogacona o elementy kultury Wschodu.. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu .Wyjaśnij pojęcie : kultura instant.. Kultura jest też mechanizmem adaptacyjnym człowieka, jest pośrednikiem między człowiekiem a środowiskiem, które ten zamieszkuje.Definicja kultury R. Lintona i A. Kłoskowskiej - kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań.Kultura - pojęcie, definicje.. Rozwój kultury narodowej jest bardzo ważnym elementem polityki każdego państwa, ponieważ dzięki niej można kształtować odpowiednie postawy obywateli, uczyć historii własnego kraju oraz odpowiedzialności za jego przyszłość.Kultura masowa - charakterystyczny dla społeczeństw nowoczesnych typ kultury, której treści adresowane są do masowego odbiorcy i cechują się wysokim stopniem standaryzacji.. 0 0 14.09.2014 o 16:41 rozwiązań: 0..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt